ความเป็นมา

      การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติหรือ GEOINFOTECH เป็นเวทีสำหรับการเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นการแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

      สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมวิชาชีพ จำนวน 5 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุม GEOINFOTECH เป็นประจำทุกปี

    กิจกรรมของการประชุม GEOINFOTECH นอกเหนือจากการนำเสนอบทความวิชาการและผลงานวิจัยแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ แสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ เสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (G-CON) รวมถึงการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสะสมประสบการณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
  4. เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

ผลักดันส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลงานวิจัยด้านอื่นๆไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สถิติที่ผ่านมา

ครั้งที่ ปี จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหน่วยงาน จำนวนบทความ
10 2009 720 335 66
11 2010 709 221 80
12 2011 856 163 88
13 2012 1201 342 67
14 2013 932 167 49
15 2014 805 119 32
16 2016 817  251 66
17 2017 1313 168 43

 

2011-16