หน่วยงานจัดการประชุม

logo gistda colorlogo most

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หน่วยงานร่วมจัดการประชุม GEOINFOTECH 2017

logo royal thai survey กรมแผนที่ทหาร
logo-digital-ministry กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
logo-geographic สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
logo-cartography สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย
logo-geological สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
logo-surveying-and-mapping สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย

 

Sponsored by