ดาวน์โหลด

บันทึกวิดีโอการประชุม GEOINFOTECH 2018  VIDEO

สรุปผลการประชุม/บรรยายพิเศษ/สัมมนา/เสวนา

 • Final program PDF
 • สรุปผลการประชุม GEOINFOTECH 2018 PDF
 • บรรยายพิเศษ น่าน น่าน และน่าน PDF
  บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • เสวนา Geo-Intelligence กับการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
  • ประสบการณ์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประสบการณ์ในภาคเหนือ  PDF
   พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย
 • เสวนา ภาคการเกษตรต้องรับมืออย่างไร เมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนไป
  • การพัฒนาระบบการผลิตทางเกษตรแบบใหม่ NextGenAg ให้สอดรับกับนโยบายชาติและเพื่อรับมือเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง PDF
   ศ. ดร.อรรถชัย จินตะเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาตัวแปรทางบรรยากาศ เพื่อใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ PDF
   ศ. ดร.เสริม จันทร์ฉาย ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ภาคการเกษตรต้องรับมืออย่างไรเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนไป PDF
   รศ. ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • GEOGLAM Crop Monitor  PDF
  • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคการเกษตร  PDF
   ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร GISTDA
  • สรุปประเด็นการเสวนา PDF
 • The 1st Thailand Space Science & Exploration Forum (1st TSEF)
  • สรุปกิจกรรม PDF
 • สัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยภูมิสารสนเทศ
  • โครงการปรับปรุงชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศของหน่วยงาน (ข้อมูล FGDS) ให้เป็นไปข้อกำหนดมาตราฐาน FGDS (15 จังหวัด) PDF
   รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณค่าที่ได้จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีมาตรฐานถูกต้องตามข้อกำหนด FGDS PDF
   กรมพัฒนาที่ดิน
 • สัมมนา GNSS Innovation for Future Society in Thailand 4.0
  • สรุปประเด็นการสัมมนา PDF
 • เสวนา Big Data ข้อมูลเปลี่ยนโลก
  • Big data ข้อมูลเปลี่ยนโลก PDF
   ผศ. ดร.พีรพล เวทีกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • AIRBUS DEFENCE & SPACE PDF

 • i-bitz company limited
 • TOPCON INSTRUMENTS

 • UNIVESAL CORP LTD.  PDF
 • PLATT NERA Co., Ltd.
 • PLANET  PDF
 • DIGITALGLOBE
 • ASIAN AEROSPACE SERVICES
 • CHC NAVTECH (THAILAND) CO., LTD.  PDF
 • HOLLYWOOD INTERNATIONAL  PDF
 • IRC TECHNOLOGIES LTD.  PDF
 • HEXAGON GEOSPATIAL
 • NOSTRA Map  PDF
 • LONGDO MAP  PDF
 • GETON