เอกสาร

 • Journal of RESGAT Vol.18 Special issue (GEOINFOTECH 2017 Peer review) DOWNLOAD       
 • สรุปผลการประชุม GEOINFOTECH 2017 DOWNLOAD
 • ปาฐกถา : Impact of Geospatial Information on Digitally Connected Economy and Society
  Mr. Hideo FUKUSHIMA DOWNLOAD
 • ปาฐกถา : การแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบของประเทศ
  พลเอก วสันต์ สุริยมงคล DOWNLOAD
 • โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ของกรมที่ดิน
  กรมที่ดิน DOWNLOAD
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวอากาศผิวพื้น ของศูนย์โทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย DOWNLOAD
 • ธรณีพิบัติภัยดินถล่มและการเฝ้าระวัง
  สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย DOWNLOAD
 • โครงข่ายหมุดหลักฐานควบคุม ทางราบและทางดิ่ง
  สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย DOWNLOAD01 DOWNLOAD02
 • การใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงาน
  GISTDA DOWNLOAD
 • ระบบเตือนภัยพิบัติในประเทศไทย
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ DOWNLOAD
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 1 : AIRBUS
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 4 : Hexagon
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 2 : Hi-Target Surveying
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 3 : TOMTOM
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 5 : Asian Aerospace
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ 6 : Digital Globe