บทความ

 icon-download  Abstract Template [.doc]  icon-download  Full Paper Template [.doc]

   Abstract Template [.pdf]    Full Paper Template [.pdf]

 

ขั้นตอนการส่งบทความ

 1. ลงทะเบียนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ GEOINFOTECH ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเลือกประเภทการสมัครเป็น “ผู้นำเสนอบทความ”
 2. เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีระบบตอบกลับอัตโนมัติ (geoinfotech@gistda.or.th) แจ้งให้ท่านส่ง Abstract
  (หากไม่พบการตอบกลับดังกล่าวกรุณาเช็ค E-mail ในกล่องขยะ หรือ ท่านสามารถส่งบทคัดย่อ โดยแจ้งชื่อพร้อมแนบบทคัดย่อแล้วส่งมาได้ที่ geoinfotech@gistda.or.th)
 3. เมื่อทำการส่ง Abstract / Full paper เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
 4. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทร 02 561 4504-5 ต่อ 431-432)

หัวข้อการ­นำเสนอบทความ

 • Geo-Informatics for Natural Resources and Management
 • Geo-Informatics for Disaster and Risk Management
 • Web Base Service/ Web Basic GIS/ SDI
 • Innovative Applications
 • New Generation Sensors and Applications (Hyperspectral Sensing, UAV, LiDAR)
 • Data Processing (DEM, 3D Generation, Change Detection,Automatic Feature
 • Extraction, Automatic Classification)
 • GNSS and Location Based Service

กำหนดการส่งบทความ

กิจกรรมบทความที่ต้องการผ่านกระบวนการ Peer Reviewบทความวิชาการทั่วไป
หมดเขตส่งบทคัดย่อ (Abstract)15 ตุลาคม 256010 พฤศจิกายน 2560
ตอบรับบทความคัดย่อ27 ตุลาคม 256010 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)12 พฤศจิกายน 25608 ธันวาคม 2560
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ + แจ้งแก้ไขครั้งที่ 128 พฤศจิกายน 2560
หมดเขตส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (กรณีมีการแก้ไขครั้งที่ 1)8 ธันวาคม 2560
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ + แจ้งแก้ไขครั้งที่ 218 ธันวาคม 2560
หมดเขตส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (กรณีมีการแก้ไขครั้งที่ 2)27 ธันวาคม 2560
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์12 มกราคม 256112 มกราคม 2561
ผู้นำเสนอบทความ กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 หากท่านไม่ชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การตีพิมพ์และการนำเสนอบทความ
ขอสงวนสิทธิ์ การคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 955-0-01944-6 ประเภทออมทรัพย์
สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี)

จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และรับสิทธิ์นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุม Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บทความประเภท Peer review*  รับสิทธิ์ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับพิเศษของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of RESGAT)

*Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ “กรรมการ” ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ