บทความ

 icon-download  Abstract Template [.doc]  icon-download  Full Paper Template [.doc]

   Abstract Template [.pdf]    Full Paper Template [.pdf]

 

หัวข้อการ­นำเสนอบทความประกอบด้วย

 • Geo-Informatics for Natural Resources and Management
 • Geo-Informatics for Disaster and Risk Management
 • Web Base Service/ Web Basic GIS/ SDI
 • Innovative Applications
 • New Generation Sensors and Applications (Hyperspectral Sensing, UAV, LiDAR)
 • Data Processing (DEM, 3D Generation, Change Detection,Automatic Feature
 • Extraction, Automatic Classification)
 • GNSS and Location Based Service


รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี)

การประชุมวิชาการจัดให้มีการพิจารณารางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ซึ่งทั้ง 3 รางวัลจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการนำเสนอบทความที่การประชุม Asian Conference on Remote Sensing (ACRS) ทั้งนี้ GISTDA สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

 

บทความประเภท Peer review*
รับสิทธิ์ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับพิเศษของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of RESGAT)

*Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ “กรรมการ” ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ

 


ค่าลงทะเบียน (เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559)

ค่าลงทะเบียน

ประเภทค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป2,000
นิสิต/นักศึกษา700

ขั้นตอนการส่งบทความ

 1. ลงทะเบียนการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ GEOINFOTECH ผ่านทางหน้าเว็บไซต์และเลือกประเภทการสมัครเป็น “ผู้นำเสนอบทความ”
 2. เมื่อทำการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นทำการอัพโหลด Abstract
  (หากไม่พบเมนูดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02 561 4504-5 ต่อ 431-432)
 3. เมื่อทำการอัพโหลดบทความเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่