ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

ประเภทค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป2,000
นิสิต/นักศึกษา700

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ กระเป๋า เอกสารการประชุมในรูปแบบ Digital file, Flash drive อาหารว่างและอาหารกลางวัน